Dojran Lake Macedonia – sunrise


Dojran Lake Macedonia - sunrise