First World War Postcards of Bitola

Back
Next

First World War Postcards – Part 3


Street in the Jewish neighborhood in Bitola. On the left side Isak Mosque is seen. Today on this location is the Health Center.
Улица во Еврејското Маало во Битола. На левата страна се гледа Исак џамија. Денес на оваа локација е Здравствениот дом.
Street in the Jewish neighborhood in Bitola. On the left side Isak Mosque is seen. Today on this location is the Health Center.

 

Part of Bitola with view of Baba Mountain and Pelister 1916. Location – “Bela Cheshma” (White Fountain), near the intersection of streets Herzegovina and Blagojce Siljanovski.
Дел од Битола со поглед на Баба планина и Пелистер од 1916 година. Локација – Бела Чешма, во близина на раскрсницата од улиците Херцеговина и Благојче Сиљановски.Part of Bitola with view of Baba Mountain and Pelister 1916. Location - “Bela Cheshma” (White Fountain), near the intersection of streets Herzegovina and Blagojce Siljanovski.

 

Wood Market on photo postcard from 1916 with a view to the southwest. This is one of the most common items of German postcards and photographs. Photographed from all angles usually on market day when its full with sellers from surrounding villages with their carts. In the background is seen Baba Mountain and some of the mosques.
Дрвен Пазар на фото разгледница од 1916 година со поглед кон југозапад. Овој е еден од најчестите објекти на германските разгледници и фотографии. Сликан од сите агли обично во пазарен ден кога е полн со пазарџии од околните села со своите запрежни коли. Во заднината се гледа Баба планина и некои од џамиите.Wood Market on photo postcard from 1916 with a view to the southwest. This is one of the most common items of German postcards and photographs. Photographed from all angles usually on market day when its full with sellers from surrounding villages with their carts. In the background is seen Baba Mountain and some of the mosques.

 

Wood Market with a view to the northeast – 1916. On the right side is Haydar Kadi Mosque with the minaret which was torn down next year during the bombing.
Дрвен Пазар со поглед кон североисток -1916. На десната страна е Хајдар Кади џамијата со минарето кое беше срушено следната година за време на бомбардирањето.

Wood Market with a view to the northeast - 1916. On the right side is Haydar Kadi Mosque with the minaret which was torn down next year during the bombing.
Back
Next