You are currently viewing Kopacka (Копачка) – Macedonian Folk Dance (Oro)

Kopacka (Копачка) – Macedonian Folk Dance (Oro)

Kopacka (Копачка) – Macedonian Folk Dance (Oro)

  • Locality – Malesevo
  • Composition of the dancers – men

1) The text of the song that accompanies the dance ensemble “Tanec” is the following:

Димна Јуда, мамо, град градила,
Град градила, мамо, на планина,
На планина, мамо, на Влаина,
Што е колје, мамо, побивала,
Се ергени, мамо, за гледање./2
Дервишко вишко, моме, дервишко вишко,/2
Роб ќе ти бидам, моме, роб ќе ти бидам,
Роб ќе ти бидам, моме, време три години,
Дали е било, моме, дали е било,
Дали е било, моме, како што беше?
И да го видиш, лудо, и да го видиш,
И да го видиш, лудо, фајде си нема.

Text:
„МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ОРА“ (Macedonian Folk Dances)
ОД РЕПЕРТОАРОТ НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ „ТАНЕЦ“
АВТОР: МИХАИЛО ДИМОСКИ
НАША КНИГА СКОПЈЕ 1977