You are currently viewing Pomnis Li Libe Todoro (Do you remember my darling Todoro, Помниш Ли Либе Тодоро) – Macedonian Folk Dance (Oro)

Pomnis Li Libe Todoro (Do you remember my darling Todoro, Помниш Ли Либе Тодоро) – Macedonian Folk Dance (Oro)

Pomnis Li Libe Todoro (Do you remember my darling Todoro, Помниш Ли Либе Тодоро) – Macedonian Folk Dance (Oro)

  • Locality – Stip (Штип)
  • Composition of the dancers – women

Text of the song:
Помниш ли, либе Тодоро,
Кога се двајца љубевме,/2
Во чичовата градина,
На едно гранче седевме,
Вишни черешни беревме,/2
Лоша си клетва зедовме:
Кој ќе се прво ожени,
Тој тешко болен да лежи,
Девет години да лежи,
Девет постели да смени!