First World War Postcards of Bitola

First World War Postcards - Postcards excerpt from the book: "Bitola through old postcards" Author: Dimce Najdov ISBN 978-608-4754-01-5 COBISS.MK-ID 96689930

Comments Off on First World War Postcards of Bitola
Read more about the article First World War Postcards of Bitola
207. Панорама на Битола направена од минарето на Хајдар Кади џамијата, во 1915 година. Во преден план е Дрвен Пазар (подоцна наречен Овчки Пазар) а подалеку Сунгур Чауш џамијата која денес не постои, Исак Јени џамијата и Саат кулата. Разгледницата е издадена и печатена во: Printing House- Boushinov