Tropnalo Oro (Тропнало Оро) – Macedonian Folk Dance (Oro)


Locality – Mala Reka (Мала Река)
Composition of the dancers – mixed (men and women).

Text of the song:
Тропнало оро големо, големо,
Пред поповата вратница, вратница,
Сите девојки дојдоја, дојдоја,
Стојна попова не дојде, не дојде.
Мајка и бисер нижеше, нижеше,
И си ја Стојна учеше, учеше:
— Стојно ле мила, ќерко ле, ќерко ле,
Кога ќе појдеш на оро, на оро,
До танец да се не фаќаш, не фаќаш,
На танец ти е лудото, лудото,
Co око ќе ти намигне, намигне,
Co нога ќе те подгазит, подгазит.


Don't miss